Business บริการของเรา

Businessบริการของเรา

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และวิศวกรรมโยธา

เราพัฒนาการขยายตัวธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นไป
จนถึงประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาของภูมิภาคและประเทศต่างๆ
สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการป้องกันภัยพิบัติ เราใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
เพื่อการตอบสนองต่อความหลากหลายของความต้องการทางสังคม