From Local to Global

From Local to Global

บริการของเรา

 • จำหน่ายเครื่องสำอาง・อาหารเสริม
  จำหน่ายเครื่องสำอาง

  อาหารเสริม
  จำหน่ายเครื่องสำอางจากประเทศญี่ปุ่นแบรนด์“Ecral”และนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากประเทศญี่ปุ่น
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการขอใบอนุญาตขององค์กรอาหารและยา (อ.ย.)ทุกขั้นตอน
  • บริการด้านการบำรุงรักษาอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากญี่ปุ่น
 • การค้าระหว่างประเทศ・นำเข้าและส่งออก
  การค้าระหว่างประเทศ

  นำเข้าและส่งออก
  ค้นหาสินค้าคุณภาพจากทั่วโลก นำมาส่งมอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดต่างประเทศ
 • จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
  จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
  เราแผ่ขยายธุรกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเชียน และให้การสนับสนุนการพัฒนาของประเทศต่างๆผ่านทางการทำธุรกิจ

บริการของเรา

 • จำหน่ายเครื่องสำอาง・อาหารเสริม

  จำหน่ายเครื่องสำอาง

  อาหารเสริม
  จำหน่ายเครื่องสำอางจากประเทศญี่ปุ่นแบรนด์“Ecral”และนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากประเทศญี่ปุ่น
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

  ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการขอใบอนุญาตขององค์กรอาหารและยา (อ.ย.)ทุกขั้นตอน
  • บริการด้านการบำรุงรักษาอาคารด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจากญี่ปุ่น
 • การค้าระหว่างประเทศ・นำเข้าและส่งออก

  การค้าระหว่างประเทศ

  นำเข้าและส่งออก
  ค้นหาสินค้าคุณภาพจากทั่วโลก นำมาส่งมอบเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดต่างประเทศ
 • จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา

  จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
  เราแผ่ขยายธุรกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นไปจนถึงประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเชียน และให้การสนับสนุนการพัฒนาของประเทศต่างๆผ่านทางการทำธุรกิจ